แหล่งท่องเที่ยวปราจีนบุรี

  1. เส้นทางอ.นาดี – อ. วังนํ้าเขียว ห่างจากรีสอร์ทประมาณ 60 กม.
  • –  สวนเกษตร
  • –  สวนดอกหน้าวัว
  • –  ชิมไวน์และผลิตภัณฑ์จากไร่องุ่น (มีค่าใช้จ่ายในการชิมไวน์)
  • –  โรงเพาะเห็ด
  • –  อุทยานแห่งชาติทับลาน ผาเก็บตะวัน นํ้าตกสวนห้อม นํ้าตกห้วยใหญ่

   


  1. เส้นทางอรัญประเทศห่างจากรีสอร์ท 140 กม.
  • – ช้อปปิ้งตลาดโรงเกลือ
  • – ละลุ เป็นปรากฎการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดจากการยุบตัวหรือพังทลายของดิน เนื่องจากสภาพดิน แข็งจะคงอยู่ไม่ยุบตัว เมื่อถูกลมกัดกร่อนจึงมีลักษณะเป็นรูปต่างๆ มองคล้ายกําแพงเมืองหน้าผาบ้างมีลักษณะเป็นแท่งๆ คล้ายกับ “แพะเมืองผี” ที่จังหวดแพร่บางคนจึงเรียกว่า “แพะเมืองผีแห่งใหม่” ด้วยพื้นที่กว้างกว่า 2,000ไร่ จึงทําให้ละลุมีความสวยงามและแปลกตาเหมาะแก่การเที่ยวชมอย่างยิ่ง 
  • – ปราสาทสด๊กก๊อกธม โบราณสถานที่ใหญ่และสําคัญของจังหวัดสระแก้วแห่งนี้ตั้งอยู่ที่บ้าน หนองเสม็ดตําบลโคกสูง สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในพุทธศตวรรษที่ 14 เพื่อใช้ประดิษฐานรูปเคารพ และใช้ประกอบพิธีกรรมตามคติความเชื่อถือนลัทธิศาสนาฮินดู

   


  1. เส้นทางจ.ปราจีนบุรี – จ.นครนายก
  • –  โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ชมพิพิธภัณฑ์การแพทย์แผนไทย มีลักษณะสถาปัตยกรรมเป็นตึกสองชั้น แบบยุโรปสมัยเรอเนสซองเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร
  • –  วัดแก้วพิจิตร ไหว้พระ ชมพระอุโบสถ สถาปัตยกรรมและลวดลายประดับอาคารประสม ประสานระหว่างศิลปไทย จีน ยุโรป และเขมร
  • –  พิพิธภัณฑ์อยู่สุขสุวรรณ์
  • –  ตลาดผลไม้หนองชะอม
  • –  เขื่อนขุนด่านปราการชล เขื่อนคอนกรีตบดอัดยาวที่สุดในประเทศไทยและในโลก

   


  1. เส้นทางจ.ปราจีนบุรี – จ.ฉะเชิงเทรา – จ.สมุทรปราการ
  • –  โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ชมพิพิธภัณฑ์การแพทย์แผนไทย มีลักษณะสถาปัตยกรรมเป็นตึกสองชั้น แบบยุโรปสมัยเรอเนสซองเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร
  • –  วัดแก้วพิจิตร ไหว้พระ ชมพระอุโบสถ สถาปัตยกรรมและลวดลายประดับอาคารประสม ประสานระหว่างศิลปไทย จีน ยุโรป และเขมร
  • –  พิพิธภัณฑ์อยู่สุขสุวรรณ์
  • –  ตลาดนํ้าบางคล้า
  • –  ตลาดบ้านใหม่ 100 ปี
  • –  วัดโสธรวรารามวรวิหาร
  • –  ตลาดคลองสวน 100 ปี 
  • –  ปราสาทสด็อกก๊อกธม